Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
aplikovaná ekonómia APE
biológia BIO
business english BSE
cvičenia z biológie CVB
cvičenia z fyziky CVF
cvičenia z chémie CVC
cvičenia z matematiky CVM
človek a príroda ČLP
človek a spoločnosť ČLS
dejepis DEJ
ekonomika EKN
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
fyzika FYZ
geografia GEG
geometrické výpočty GVY
hudobná výchova HUV
chémia CHE
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v anglickom jazyku - obchodná KAJB
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v španielskom jazyku KSZ
literárny seminár LSE
matematický seminár MTM
matematika MAT
matematika a práca s informáciami MIF
Myslím ekonomicky MYE
náboženská výchova NBV
náuka o spoločnosti NOS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
organická chémia OCH
počítačové systémy POS
Právo a politológia PAP
programovanie a algoritmy PRG
psychosocialny trening PST
ruský jazyk RUJ
seminár konverzácia v španielskom jazyku SDC
seminár z anglického jazyka SAJ
seminár z biológie SEB
seminár z biológie v španielskom jazyku SBQ
seminár z dejepisu SED
seminár z ekonómie SEK
seminár z fyziky SEF
seminár z fyziky II. SFII.
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z chémie v španielskom jazyku SCQ
seminár z informatiky SEN
seminár z matematiky SEM
seminár z matematiky v španielskom jazyku SMS
seminár z nemeckého jazyka SNJ
seminár zo španielskeho jazyka SES
seminár zo španielskej literatúry a kultúry SDE
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SPS
spoločenskovedný seminár II. SPII
správanie SPR
španielsky jazyk SJA
španielsky jazyk a literatúra JSP
španielsky jazyk, literatúra a kultúra SJAL
športové hry SPH
technika THD
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
Triednická hodina THF
umenie a kultúra UKL
Viac ako peniaze VIP
výchova umením VUM
výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1072 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.10.2017

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Martina Hattalu
    Železničiarov 278, 028 01 Trstená
  • +421 043/5392212

Fotogaléria