• História školy

    •  

     Prvé gymnázium na Orave

      
      

     Prvé gymnázium na Orave vzniklo práve v Trstenej. Základný kameň novej školy bol položený 15. 7. 1868 a už v roku 1869 bola stavba budovy dokončená. V novopostavenom gymnáziu sa začalo vyučovať v školskom roku 1869/70. Gymnázium dostalo názov: "Trstenské kráľovské katolícke štvortriedne gymnázium".

     Orava takto dostala vyšší štátny vzdelávací ústav, ktorý v ďalšom kultúrnom rozvoji v tejto oblasti zohral mimoriadnú úlohu.
     Na gymnáziu sa v tých časoch vyučovalo po maďarsky a to až do vzniku československej republiky (28. októbera 1918). Slovenčina sa spočiatku vyučovala ako pomocný predmet, ale po 10 rokoch trvania gymnázia sa už nemohla učiť vôbec.

     Zápas o existenciu gymnázia

      

     V roku 1912 vypukol v Trstenej veľký požiar, zhorelo vyše polovice mesta a aj školská gymnaziálna budova vyhorela. Po požiari boli škody odstránené a v roku 1914 sa k starej budove školy pristavila aj telocvičňa. V roku 1919 sa, tak ako do iných škôl Slovenska, do gymnázia dostávajú českí a slovenskí profesori. V tom istom roku sa aj v Dolnom Kubíne založilo gymnázium a
     v Tvrdošíne vznikla Meštianska škola.

     Už v roku 1923 bolo kubínske gymnázium premenené na nižšie, teda také aké bolo v Trstenej. Obidve gymnázia sa angažovali vo veci, aby Ministerstvo školstva povolilo na Orave vybudovať jedno vyššie gymnázium.Samozrejme s tým, že nižšie gymnázia zaniknú.

     Dr. Dérer, vtedajší minister, sa skôr priklonil k Dolnému Kubínu a v júli 1931 definitívne zrušil prvú triedu trstenského gymnázia. Zápas o existenciu gymnázia v Trstenej, ktoré v tom čase nieslo názov: "Nižšie reálne gymnázium Antona Bernoláka", i napriek výroku Ministerstva školstva a národnej osvety trval aj v nasledujúcich rokoch, lebo až v školskom roku 1933/34 bola zrušená posledná 4. trieda.

     Znovuzriadenie gymnázia

      

     V roku 1936 sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo postaviť v Trstenej novú školskú budovu pre potreby ľudovej školy, vďaka tomuto rozhodnutiu bola v Trstenej postavená moderná školská budova, dnešné trstenské gymnázium. Prerušenie výučby na gymnáziu trvalo od roku 1934 do konca roku 1938.

     Ministerstvo školstva a národnej osvety dňa 14. decembra 1938 znovu zriadilo " Štátne slovenské reálne gymnázium v Trstenej " a tak v januári 1939 bolo gymnázium aj slávnostne otvorené.

     Vojnové časy v škole

      

     Ministerstvo školstva národnej osvety rozhodlo, že v školskom roku 1942/43 otvorí pri Gymnáziu v Trstenej aj piatu triedu, aby sa umožnilo nadaným žiakom pokračovať štúdiu až po maturitu priamo v meste školy.

     Vojnové udalosti v roku 1944 narušili aj výchovno-vyučovací cyklus školy. V novembri 1944 Trstenú obsadilo nemecké vojsko, ktoré pre svoje účely zobralo aj budovu gymnázia. Za vojny sa zničili školské zbierky (archív) a zdemolovalo sa vnútorné zriadenie školy. Po skončení 2. svetovej vojny sa škola opravovala. V obnovenej budove sa mohlo začať vyučovať až koncom októbra 1945, dovtedy sa učilo v ľudovej škole na námestí.

     Školské reformy

      

     V dňoch 17 až 19 júna 1946 sa konali prvé maturitné skúšky na štátnom gymnáziu v Trstenej. Maturovalo prvých 27 študentov - žiakov 8. triedy. Po februárových udalostiach v roku 1948 sa začína naša vlasť uberať cestou budovania socializmu.

     V rokoch 1948 a 1953 boli do škôl na Slovensku zavedené nové školské zákony, ktoré sa samozrejme implementovali aj na našom gymnáziu. Zaujímavosťou tohto obdobia päťdesiatych rokov na našom gymnáziu je aj založenie prvej VEČERNEJ TRIEDY v školskom roku 1950-1951.

     V roku 1960 sa rušia Jedenásťročná stredná škola a zavádza sa výberová SVŠ-ka (STREDNÁ VŠEOBECNÁ ŠKOLA). Prichádzajú sem žiaci už z deviatej triedy (ZDŠ). SVŠ-ky sú stále trojročné, až v roku 1969/70 sa menia na štvorročné gymnáziá. 1. 9. 1969, neznamenal pre našu školu len prechod na štvorročné gymnázium, ktoré vlastne trvá až dodnes, ale v tomto roku sa z našej budovy odčlenili ročníky 1-9 (teda odišli), prešli k ZDŠ. V školskom roku 1969/70 sa otvárajú dve triedy, jedna zo zameraním humanitným a druhá s prírodovedným.

     Od 28.8.1971 nesie škola čestný názov "Gymnázium Martina Hattalu". Našim patrónom sa stal trstenský rodák, jazykovedec, profesor češtiny a slovenčiny na Karlovej univerzite v Prahe.

     Škola dnes

      

     Po revolúcii 1989 Je to obdobie prudkého nárastu tried na škole, ktoré bolo zapríčinené aj určitým poklesom tried v učňovských a stredných odborných školách.

     V roku 1994/95 sa opäť po rokoch otvárajú dve triedy osemročného gymnázia, ktorých zameranie je na cudzie jazyky a programovanie. Týmto krokom sa aj naša škola pripojila ku gymnáziám, ktoré popri štvorročných oboroch začali otvárať osemročné gymnáziá.

     V roku 1998 sa po prvý krát na Orave otvára 1. ročník BILINGVÁLNEHO GYMNÁZIA s vyučovacím jazykom španielským.